Zoekhelden
Algemene voorwaarden
Laatste update: juli 2020

Welkom bij Zoekhelden B.V (“Zoekhelden”). Zoekhelden biedt advies op het vlak van media- en marketing en we helpen onze klanten bij het opzetten en uitvoeren van effectieve campagnes, onder meer via de website www.zoekhelden.nl (de “Website”). Wij helpen onze klanten bij het opzetten, uitvoeren en analyseren van effectieve campagnes.
Deze algemene voorwaarden (de “Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en samenwerkingen tussen Zoekhelden en haar opdrachtgevers (“Opdrachtgevers”), met betrekking tot de diensten aangeboden door Zoekhelden (“Diensten”). Zoekhelden biedt haar Diensten aan onder de voorwaarde dat de Opdrachtgever deze Voorwaarden accepteert.

1 Definities

1.1 Zoekhelden: Zoekhelden B.V., de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder Nederlands recht, gevestigd en kantoorhoudend te Amsterdam aan de Brouwersgracht 224, 1013 HE. Zoekhelden is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63326191. Hierna wordt Zoekhelden ook aangeduid als “wij”.

1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van de Diensten van Zoekhelden en met Zoekhelden een Overeenkomst aangaat, of met Zoekhelden onderhandelt om een Overeenkomst aan te gaan. Opdrachtgever wordt ook aangeduid als “jij”.
1.3 Opdracht: iedere opdracht die Opdrachtgever aan Zoekhelden geeft voor het leveren van de Diensten, in welke vorm dan ook.

1.4 Diensten: alle werkzaamheden van Zoekhelden op het vlak van media- en marketing advies en het opzetten en uitvoeren van effectieve campagnes.

1.5 Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht die tot stand komt tussen Zoekhelden en Opdrachtgever, waaronder begrepen iedere wijziging of aanvulling hierop, waarin de Opdracht is vastgelegd.

2 Aanbiedingen en offertes
2.1 Alle aanbiedingen en offertes van Zoekhelden zijn vrijblijvend, tenzij anders is overeengekomen.

2.2 Een aanbieding of offerte is gebaseerd op een specifiek verzoek van Opdrachtgever en geldt alleen voor de specifieke onderliggende Opdracht. Aan een aanbieding of offerte kunnen geen rechten worden ontleend voor een toekomstige Opdracht of Overeenkomst.

2.3 Zoekhelden mag er bij het opstellen van de prijsopgave vanuit gaan dat de gegevens die Opdrachtgever verstrekt juist zijn.

3 Totstandkoming en uitvoering Overeenkomst
3.1 De Overeenkomst tussen Zoekhelden en Opdrachtgever komt ofwel tot stand op het moment dat Zoekhelden een Opdracht van Opdrachtgever schriftelijk aanvaardt, ofwel als Zoekhelden uitvoering aan de Opdracht geeft.

3.2 Zoekhelden heeft het recht om Opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

3.3 Opdrachtgever moet Opdrachten en vervolginstructies altijd schriftelijk indienen bij Zoekhelden.

3.4 Zoekhelden zal de Overeenkomst zelfstandig en naar haar beste inzicht en vermogen uitvoeren, zonder toezicht of leiding van Opdrachtgever. Zoekhelden zal daarbij de benodigde zorgvuldigheid betrachten jegens Opdrachtgever en derden. Opdrachtgever kan wel aanwijzingen en instructies geven omtrent het resultaat van de Opdracht.

3.5 Opdrachtgever zal Zoekhelden alle informatie en materialen verstrekken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst. Als Opdrachtgever deze informatie en materialen niet op tijd verstrekt, mag Zoekhelden de Opdracht opschorten en extra kosten die voortkomen uit de vertraging factureren. Zoekhelden zal Opdrachtgever hier tijdig van op de hoogte brengen.

3.6 Zoekhelden heeft het recht om meer werkzaamheden te verrichten dan zoals vermeld in de Overeenkomst en deze werkzaamheden in rekening te brengen, indien dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Opdracht. Zoekhelden zal Opdrachtgever hier tijdig van op de hoogte brengen.

4 Duur en beëindiging Overeenkomst
4.1 Zoekhelden en Opdrachtgever gaan de Overeenkomst aan voor onbepaalde tijd, tenzij zij schriftelijk anders overeenkomen.

4.2 Als de Overeenkomst uitdrukkelijk beperkt is naar inhoud of tijd, zal de Overeenkomst door het volbrengen van deze inhoud of tijd automatisch eindigen. Wanneer de Overeenkomst niet uitdrukkelijk beperkt is naar tijd wordt een opzegtermijn gehanteerd van twee maanden.

4.3 Zoekhelden mag de Opdracht opschorten als zij door omstandigheden (die buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij niet op de hoogte was) tijdelijk haar verplichtingen niet kan nakomen.

4.4 Zoekhelden kan de Overeenkomst direct opzeggen, zonder verplicht te zijn tot schadevergoeding of schadeloosstelling, in de volgende gevallen:
4.4.1 Opdrachtgever is failliet of in surseance van betaling;
4.4.2 Opdrachtgever wordt ontbonden of geliquideerd;
4.4.3 Opdrachtgever wordt onder curatele gesteld of overlijdt;
4.4.4 Opdrachtgever kan door andere omstandigheden niet langer vrijelijk over zijn vermogen beschikken.

4.5 Zoekhelden kan de Overeenkomst direct opzeggen of ontbinden, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, als Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet op tijd nakomt. Hieronder wordt in het bijzonder begrepen dat Opdrachtgever niet in staat is om Voorfinancieringen die Zoekhelden ten behoeve van Opdrachtgever heeft verricht binnen 14 dagen aan Zoekhelden te vergoeden – zie ook artikel 7.2. Opdrachtgever moet Zoekhelden bij niet-nakoming van haar verplichtingen een schadevergoeding betalen of schadeloosstellen.

5 Uitvoeringstermijn
5.1 Zoekhelden en Opdrachtgever kunnen een termijn overeenkomen waarbinnen Zoekhelden de Opdracht zoals vastgelegd in de Overeenkomst uitvoert (de “Uitvoeringstermijn”). De Uitvoeringstermijn gaat in op het moment dat Zoekhelden de Opdracht van Opdrachtgever schriftelijk bevestigt.

5.2 Als Zoekhelden de Uitvoeringstermijn overschrijdt, dan heeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding. Ook kan Opdrachtgever de Overeenkomst niet ontbinden bij termijnoverschrijding door Zoekhelden, tenzij de uitvoering ervan blijvend onmogelijk is of Zoekhelden de Opdracht ook niet uitvoert binnen een door haar opnieuw schriftelijk medegedeelde termijn.

6 Tarieven en betaling
6.1 Opdrachten worden uitgevoerd tegen de tarieven die in de Overeenkomst zijn opgenomen.

6.2 Zoekhelden mag de tarieven tussentijds verhogen in het geval van onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden die plaatsvinden na totstandkoming van de Overeenkomst.

6.3 Tarieven zijn exclusief eventuele onkosten van Zoekhelden en exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.

6.4 Alle kosten in verband met de totstandkoming van de Overeenkomst worden gedragen door Opdrachtgever.

7 Betaling, voorfinanciering door Zoekhelden, kredietwaardigheidsonderzoek
7.1 Zoekhelden stuurt Opdrachtgever een jaarlijkse / maandelijkse / eenmalige factuur over de te betalen prijs. Opdrachtgever moet de betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum voldoen.

7.2 Zoekhelden kan bij uitvoering van een Opdracht kosten van derden voorfinancieren ten behoeve van Opdrachtgever. In het geval van een dergelijke “Voorfinanciering” verplicht Opdrachtgever zich alle door Zoekhelden voorgeschoten bedragen binnen een termijn van 14 dagen aan Zoekhelden te vergoeden. Als Opdrachtgever deze verplichting niet nakomt, kan Zoekhelden de Overeenkomst direct opzeggen of ontbinden, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, zie ook artikel 4.5. Bovendien geldt – overeenkomstig artikel 7.3 – dat Opdrachtgever een rente verschuldigd is van 10%.

7.3 Als Opdrachtgever de factuur niet binnen de gestelde termijn betaalt is hij direct in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 10%. De rente wordt berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment dat Opdrachtgever het volledige bedrag heeft voldaan.

7.4 Zoekhelden kan de kredietwaardigheid van Opdrachtgever laten onderzoeken door een externe partij. Bij twijfel aan de kredietwaardigheid kan een vooruitbetaling van Opdrachtgever gevraagd worden. In dat geval zal Zoekhelden de kosten van de Opdracht niet of niet geheel voorfinancieren.

8 Wijziging Opdracht
8.1 Als tijdens het uitvoeren van de Opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de inhoud van de Opdracht te wijzigen of aan te vullen, dan zullen Zoekhelden en Opdrachtgever dat in onderling overleg doen.

8.2 Bij wijziging van de Opdracht kan Zoekhelden de overeengekomen prijs verhogen of verlagen. Zoekhelden zal, indien dit mogelijk is, daarvan een prijsopgave doen. Bij wijziging van de Opdracht kan ook de Uitvoeringstermijn veranderen. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de Opdracht, prijs en Uitvoeringstermijn.

9 Uitvoering door derden
9.1 Zoekhelden kan de Opdracht geheel of gedeeltelijk door een derde laten uitvoeren, indien dit noodzakelijk is voor een behoorlijke uitvoering van de Opdracht.

9.2 Zoekhelden zal de inzet van derden tijdig aangeven bij Opdrachtgever.

9.3 Als Zoekhelden zich geheel of gedeeltelijk laat vervangen door een derde, blijft Zoekhelden verantwoordelijk voor het resultaat van de Opdracht.

10 Eigendomsvoorbehoud
10.1 Als Zoekhelden aan Opdrachtgever enige informatie, producten of materialen levert met betrekking tot de uitvoering van de Opdracht en Overeenkomst, blijven deze zaken eigendom van Zoekhelden totdat Opdrachtgever al zijn verplichtingen volledig is nagekomen. Intellectuele Eigendomsrechten zijn van deze bepaling uitgesloten, omdat deze te allen tijde bij Zoekhelden blijven berusten (zie artikel 12).

10.2 Opdrachtgever zal alles doen dat redelijkerwijs van hem verwacht kan worden om de eigendommen van Zoekhelden veilig te stellen.

10.3 Als Zoekhelden zijn eigendomsrechten wil uitoefenen, zal Opdrachtgever onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming geven aan Zoekhelden om alle plaatsen te betreden waar de eigendommen zich bevinden, zodat Zoekhelden de eigendommen terug kan nemen.

11 Privacy
11.1 Wij achten privacy van groot belang. Zoekhelden anticipeert op de nieuwe Europese privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) – ook wel bekend als de GDPR (General Data Protection Regulation).

11.2 Als Zoekhelden een Opdracht uitvoert voor Opdrachtgever, zal Zoekhelden namens Opdrachtgever persoonsgegevens verwerken in het kader van de Opdracht en Overeenkomst. Ten aanzien van deze verwerkingen is Opdrachtgever “Verwerkingsverantwoordelijke” en handelt Zoekhelden als “Verwerker” in de zin van de AVG. Het kan zijn dat wij met toestemming/ in opdracht van Opdrachtgever “Sub-Verwerkers” inschakelen. In onze privacy FAQ kun je meer lezen over deze rolverdeling: https://zoekhelden.nl/privacy-faq/.

11.3 Als je gebruik maakt van de Website of Diensten, zullen wij enkele persoonsgegevens voor eigen doeleinden verwerken. Denk hierbij aan gebruikelijke klantgegevens. Voor deze verwerking is Zoekhelden Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. In onze privacy policy (https://zoekhelden.nl/privacy-statement/) kun je lezen welke persoonsgegevens we voor eigen doeleinden verwerken en wat we hiermee doen.

12 Intellectuele eigendomsrechten
12.1 Zoekhelden is de exclusieve eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten rustend op en voortvloeiend uit de Diensten die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter uitvoering van de Overeenkomst, zoals (maar niet beperkt tot): patenten, patentaanvragen, handelsmerken, handelsmerkaanvragen, dienstmerken, handelsnamen, auteursrechten, handelsgeheimen, licenties, domeinnamen, know how, eigendomsrechten en processen (de “Intellectuele Eigendomsrechten”). Zoekhelden is ook de exclusieve eigenaar van alle Intellectuele Eigendomsrechten op en met betrekking tot andere diensten van en informatie aangeboden door Zoekhelden.

12.2 Zolang Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen voldoet, verleent Zoekhelden aan Opdrachtgever een niet-overdraagbare, exclusieve, niet-sublicentieerbare, royalty-vrije licentie voor het gebruik van de Diensten en informatie die voortkomen uit de uitvoering van de Overeenkomst, voor de doeleinden zoals beschreven of bekend ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst. Als Opdrachtgever niet (langer) aan zijn verplichtingen voldoet, kan Zoekhelden deze licentie intrekken zonder dat een ingebrekestelling is vereist. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de Diensten en informatie voor enig ander doel te gebruiken dan zoals in de Overeenkomst of anderszins schriftelijk is overeengekomen.

13 Overmacht
13.1 Zoekhelden hoeft haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet na te komen, indien er sprake is van overmacht. Van overmacht is sprake als Zoekhelden haar verplichtingen onmogelijk kan nakomen vanwege een of meerdere omstandigheden die niet aan Zoekhelden kunnen worden toegerekend.

13.2 Opdrachtgever kan tijdens de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Als deze periode langer duurt dan 30 dagen mogen zowel Opdrachtgever als Zoekhelden de Overeenkomst ontbinden, zonder dat ze verplicht zijn tot schadevergoeding.

13.3 Als Zoekhelden voor het intreden van de overmacht reeds een deel van de verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen en dit deel zelfstandige waarde heeft, mag Zoekhelden over het nagekomen deel een factuur sturen.

14 Geheimhouding
14.1 Zoekhelden en Opdrachtgever zullen alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst en onderhandelingen uitwisselen geheimhouden jegens derden. Informatie wordt als vertrouwelijk beschouwd als dit voortvloeit uit de aard van de informatie of de informatie expliciet als vertrouwelijk wordt aangemerkt door Zoekhelden en/of Opdrachtgever.

14.2 Zoekhelden en Opdrachtgever zullen de vertrouwelijke informatie niet voor enig ander doel gebruiken of openbaren dan nodig is in verband met de uitvoering van de Overeenkomst.

14.3 Zoekhelden en Opdrachtgever zijn niet verplicht tot schadevergoeding of schadeloosstelling, indien zij wettelijk verplicht zijn tot bekendmaking van de vertrouwelijke informatie en gevolg geven aan deze wettelijke plicht.

15 Aansprakelijkheid
15.1 Zoekhelden is alleen aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever, indien deze schade rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van Zoekhelden. De bewijslast voor het vereiste causale verband ligt bij Opdrachtgever.

15.2 Zoekhelden is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat Zoekhelden bij de uitvoering van de Overeenkomst is uitgegaan van door Opdracht gegeven verstrekte onjuiste of onvolledige informatie.

15.3 Als Zoekhelden om welke reden dan ook toch aansprakelijk is, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van 50% van de factuurprijs van de Overeenkomst, afhankelijk van welk bedrag lager is.

15.4 De aansprakelijkheid van Zoekhelden is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van Zoekhelden in dat specifieke geval uitkeert.

15.5 Niets in deze Voorwaarden zal de aansprakelijkheid van Zoekhelden uitsluiten of beperken, wanneer deze niet uitgesloten of beperkt kan worden onder toepasselijk recht, zoals bij opzet of grove schuld van Zoekhelden.

16 Vrijwaring
16.1 Voor zover de wet dit toelaat, zal Opdrachtgever Zoekhelden vrijwaren voor en schadeloosstellen inzake alle aansprakelijkheden, schade, verliezen en kosten (inclusief schikkingskosten en redelijke advocaatkosten) die voortkomen uit vorderingen van derde partijen die schade lijden door uitvoering van de Overeenkomst, tenzij de oorzaak aan Zoekhelden toerekenbaar is.

16.2 In het geval dat derden Zoekhelden aanspreken in situaties zoals omschreven in 16.1, zal Opdrachtgever Zoekhelden zowel buiten als in rechte bijstaan en alles doen dat van hem verwacht mag worden.

17 Overig
17.1 Als Zoekhelden (onderdelen van) deze Voorwaarden niet afdwingt, kan dit niet worden beschouwd als afstand van het recht om dit op een later tijdstip wel tegenover Opdrachtgever af te dwingen.

17.2 Opdrachtgever kan zijn rechten en verplichtingen onder deze Voorwaarden en de Overeenkomst tussen Zoekhelden en Opdrachtgever niet overdragen aan derde partijen.

17.3 Zoekhelden kan alle rechten en verplichtingen in deze Voorwaarden toewijzen en/of overdragen in het geval van een fusie, overname of verkoop van activa, krachtens de wet of anderszins.

17.4 Als enige bepaling van deze Voorwaarden en/of de Overeenkomst onrechtmatig, nietig, vernietigbaar of anderszins niet afdwingbaar wordt geacht, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden en de Overeenkomst. Het onrechtmatige, nietige, vernietigbare of anderszins niet afdwingbare deel wordt (geacht te zijn) vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling die het doel en de strekking van de vervangen bepaling zo dicht mogelijk benadert.

18 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
18.1 Deze Voorwaarden en alle Overeenkomsten tussen Zoekhelden en Opdrachtgever worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

18.2 Tenzij in strijd met het dwingend recht, zullen alle geschillen en vorderingen voortvloeiend uit of in verband met deze Voorwaarden en/of Overeenkomsten uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

19 Vragen, opmerkingen en suggesties
Zoekhelden wil haar Opdrachtgevers optimale service bieden. Als je een vraag, opmerking of suggestie hebt, dan kun je contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens of via het contactformulier op de Website. Wij proberen binnen 2 werkdagen op berichten te reageren.

Zoekhelden B.V.
Brouwersgracht 224
1013 HE Amsterdam

T: 020 705 96 80
M: administratie@zoekhelden.nl
W: www.zoekhelden.nl

KvK-nummer: 63326191
BTW-nummer: NL855187670B01

Brouwersgracht 224,
1013HE, Amsterdam

KvK Amsterdam 63326191
BTW-nr, NL855187670B01